ساخت و اجرا

آخرین مرحله عملکرد گروه هنر و معماری صمصامی تهیه و ارائه نقشه های صحیح به همراه دیتیل های اجرایی مناسب به تیم اجرائی میباشد. تیم اجرائی گروه هنر و معماری صمصامی با استفاده از دانش روز و نهایت دقت در اجرا سعی در تبدیل ایده به فضای واقعی می نماید تا بتوانیم نهایت رضایت کارفرما خود را جلب نماییم.