طراحی و ایجاد

پس از دریافت اطلاعات مربوط به خواسته ها و علایق کارفرما ، توجه  به ایده‎پردازی در طراحی معماری است، زیرا در طراحی معماری نیاز به این است که هنر معماری با سلیقه کارفرما در آمیخته شود .پس از این مرحله است که می توان قابلیت های طراحی با نیازهای رفتاری سنجیده شود .اگرطراحی بااتکا به منابع موجود پاسخگوی نیازهای کاربران باشد، در مرحله بعدی اجرا می شود.