ایده و پذیرش آن

در مرحله ایده پردازی و پردازش تیم طراحان سعی در پاسخگویی به چالش های پروژه و خلق ایده مناسب با پروژه پیش رو را دارند. ما تلاش می کنیم معماری بسازیم که همگام با خواسته های کارفرما و همچنین در آمیخته با فن و هنر باشد در این زمان بیشترین تلاش ما بر این است که بتوانیم اولویت ها را در جای صحیح خود بگذاریم .