ملاقات و موافقت

در مرحله نخست از روند طراحی ، نیاز به این است که کارفرمای محترم طی نشست های متعدد با گروه معماری و دکوراسیون داخلی صمصامی خواسته ها خود برا اساس فضای موجود بیان کند در این نشست طراح و مجری خواسته های کارفرما در کالبد تخصصی تر با استانداردهای لازمه و فناوری های نوین طراحی در می آمیزد که حاصل مطرح کردن سوال های بنیادی و ضروریات عملکردی برای رفع نیازها و اجرای خواسته های کارفرمای محترم می باشد.